HititBilgisayarHizmetleriDeloitte’unbuyıl 12’ncisini gerçekleştirdiğive son dörtyılda, Türkiye’ninenhızlıbüyüyenteknolojişirketlerinibelirlediği Deloitte Teknoloji Fast 50Türkiye 2017 Programı’ndayeraldı. Kuruluşlar, 2013-2016 yıllarıarasında net satışgelirlerindekaydettikleribüyümeyegöreprogramdayeralmayahakkazanıyor.
Türkiye’ninhavayoluveseyahatyazılımfirmasıHititBilgisayarHizmetleriCEO’su Nur Gökman,Hitit’in 2013-2016 yıllarıarasındacirosundaciddibirbüyümekaydederekbusıralamayagirmeyehakkazandığınıbelirtti. Nur Gökman sözlerinişöylesürdürdü: “AğırlıklıolarakhavayollarınahizmetverenHitit, dörtkıtadaki 30’a yakınişortağınasunduğuyazılımhizmetleriile her yıl 65 milyonunüstündeyolcununseyahatetmesinisağlıyor. Türkiye’debirilkigerçekleştirdikvebualandakiinovatifçalışmalarımızhızkesmedendevamediyor. Seyahataracıolarakhavataşımacılığınıtercihedenyolcularındünyanındörtbiryanına %100 Türkteknolojisiileuçtuğunubilmekbizleriçinbüyükbirmutlulukvemotivasyonkaynağı. Geliştirdiğimizteknolojiile Deloitte Teknoloji Fast 50 listesindebusene de yerbularak, kendisektörümüzüdünyaçapındageliştirenve hem yerel hem de küreselbazdadijitaldönüşümünparçasıolanbirfirmaolduğumuzubirkezdahagördük.”
DeloitteTeknoloji Fast 50Türkiye2017Programı’nakatılmakisteyenşirketlerin2013yılındaenaz50.000Euro, 2016yılındaiseenaz800.000Euronetsatışgelirieldeetmişolmaları, merkezlerininTürkiye’debulunmasıvebir“teknolojişirketi” olmasıgerekiyor.Programda,faaliyetgelirlerininönemlikısmınısağladığıbirteknolojiyesahipolanyadagelirlerininönemlibirbölümünüteknolojiaraştırmavegeliştirmeçalışmalarınaayıranfirmalar,“teknolojişirketi”olaraktanımlanıyor.
Avrupa,OrtadoğuveAfrika (EMEA) bölgesindekiDeloitteTeknoloji Fast 50programlarındasıralamayagirenfirmalar,EMEA’nınenhızlıbüyüyen500teknolojişirketininbelirlendiğiDeloitte Teknoloji Fast 500EMEAProgramı’nagirmeyedeotomatikolarakhakkazanıyor.