THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada olağan genel kurulun 4 Mayıs tarihinde saat 14.30'da Genel Müdürlük binnasında gerçekleştirileceği belirtildi.

THY'den yapılan açıklama;

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; 2017 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Mayıs 2018 Cuma günü saat 14.30’ da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere hissedarlarımızı Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda toplantıya davet eder.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2017 yılı Denetim Raporlarının okunması,
4. 2017 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2017 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine
sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince
Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya
menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
10. 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2018 yılında
yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Dilek ve temenniler, kapanış.