Dr. Suat Sarı
Dr. Suat Sarı

Zenginlik Bilim Ve Sanat Üretimine Nasıl Yansıyor?

Dünya nüfusunun % 22'sini oluşturan Müslüman topluluğunun bilimde, sanatta, sporda dünya ölçeğinde yeni isimler ve araştırmalara imza atamamasının ve sürekli aralarında kavga etmelerinin sebeplerinin sorgulanması artık günümüz aktüalitesinde çok daha büyük önem arzetmektedir. Bunun zengin ülke, fakir ülke ekseninde irdelenmemesi gerekir. Bugün Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin zengin hazinelerinin, yeraltı kaynaklarının ne durumda olduğunu bilmeyen yok. Ancak bu ülkeler insanlarının Tanrıdan gelen zenginliklerinin, bilimde, sporda, sanatta, ürettikleriyle doğru orantılı olduğunu kim söyleyebilir? Son 100 senede bu coğrafyadan ne kadar icat ve sporda, sanatta yıldızlar ortaya çıkmıştır?

Bu durumun az okuyan, sorgulamayan ve iyi yönetilmeyen, kaderci toplum yapısından kaynaklandığını düşünüyorum. Bu çerçevede Türkiye'nin tüm Müslüman ülkelerden her konuda daha ileri bir kültür altyapısında ve daha vizyoner boyutta olduğunu görüyorum. Aşağıda bununla ilgili istatistiki rakamları ve soruları bulacaksınız.

Müslüman coğrafyası dünya bilim üretiminin % 5'ini gerçekleştirmektedir!. Ortadoğu coğrafyasının yanıbaşındaki İsrail bilim araştırmalarında, Arap ülkelerinin toplamının ürettiği patent sayısından, 9 katı kadar fazla patent sayısına sahiptir. ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi)'in yayınladığı verilere göre dünyada 16 Arap ülkesinin biyoloji -tıp yayınlarının toplam sayısı 14.374 iken Türkiye'ninki 25.645 adettir. Bütün Arap dünyasının yılda 5bin,Amerika'nın ise 160 bin bilimsel kitap yayınlaması çarpıcı bir gerçektir. Müslüman ülkeler dünya toplam sanayi üretiminin sadece % 7 civarını sağlıyor iken, 57 İslâm ülkesinin toplam milli gelirine tek başına Almanya sahip. Bu örneği biraz daha açarsak, Ortadoğu'nun zengin Arap ülkelerinin 2002 başında 1,7 trilyon dolar olan milli geliri, 2012'ye kadar yaklaşık 4 kat artarak 6,2 trilyon dolara yükselmiştir. Ancak Müslüman ülkeler yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığı yeryüzünde 1,6 milyar toplumu ile dünya hasılasının sadece %8,8'ini alıyor. Yani İslâm İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin dünya üretimi içindeki payı, yaklaşık tek başına Japonya'nın, ya da Almanya ile Fransa'nın toplamı kadar.

Bu veriler ışığında ülkemizi incelediğimizde, Türkiye dünyada 1981-2007 döneminde makale, derleme/inceleme ve not türünde yapılan araştırma sonucunda, 45 ülke arasında kümülatif olarak 26. sırada ve Norveç, Yunanistan, Meksika, Portekiz gibi ülkelerin de önünde yer almaktadır. Bu sıralamada Türkiye'nin üzerindeki 10 ülke Güney Kore, İsrail, Belçika, Polonya, İskoçya, Brezilya, Tayvan, Danimarka, Finlandiya ve Avusturya'dır. Avrupa Birliği'ne bağlı 27 ülkenin toplam yayın sayısı (6.736.583), ABD'nin (6.634.586)'dir. Dünyada 18 mio bilimsel yayın üretilirken, ilk beşteki ülkeler sırasıyla Japonya 1,5 mio, Almanya 1.4 mio, İngiltere 1,3 mio, Fransa 1 mio, Kanada 0,8 mio bilimsel yayın üretiyorlar; Türkiye'nin 26.sırada 0,4 mio bilimsel yayına imza attığı görülmektedir.

Netice olarak, Türkiye diğer Müslüman ülkelerle demokratik, laik ve vizyoner yapısıyla ayrışmaktadır. Halkın uygar dünya ile entegre olması, kültür düzeyinin artması ve karşılıklı saygının geliştirilmesi 2023'ün en önemli hedefleri olmalıdır. Ülke halkının her zamankinden daha çok barışa, kardeşliğe ihtiyacı vardır. "Yurtta sulh cihanda sulh" özdeyişinin önemi bugünlerde daha da önem arzetmektedir.

İNGİLİZCESİ

HOW DOES WEALTH REFLECT ON ART PRODUCTION?

Today questioning the constant inter-struggle and lack of succeed in worldwide new figures and researches in science, art and sports among Muslims which constitutes the 22 percent of the world population gained much more importance. This must be scrutinized in the axis of rich country-poor country. Today everyone knows the rich treasures and underground sources of Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates. But who can say that peoples of these countries God given richness is directly proportionate to their productions in science, sports and art? In the last century how many innovation or famous sportsmen or artisan came up from this region?

I think this situation arises from illiterate, non-querier, maladministered and determinist social structure. In this context I see that Turkey is in farther cultural basis and vision than all Muslim countries in every respect. Down here you will find statistical figures and questions about this issue.

Muslim region carries only the 5 percent of the worlds' science production! Israel, located in Middle East region, holds patent ninefold than all Arabic countries does in scientific researches. In accordance to the data of ULAKBIM (National Academic Network & Information Center), total number of biological-medical publication of 16 Arabic countries is 14.374; Turkey's publication number is 25.645. It is astonishing reality that Arabic world publishes yearly 5 thousand and USA 160 thousand scientific book.

While Muslim countries provide only 7 percent of the world's total industrial production, Germany possesses the total national income of 57 Islamic countries. If we go into particulars, the national income of the rich Arabic countries of Middle East was $ 1.7 trillion in early 2002; it has four-fold increased to $6.2 trillion. But Muslim countries, despite to their 1.6 billion populations in nearly 8 billion populated world, gets only 8,8 percent of the world's proceeds. In a word, market share in the world of 57 member states of the Organization of Islamic Cooperation is equal to Japan or the two of Germany and France.

Analyzing our country in consideration of these data, in the period of 1981-2007, as a result of researches made on articles, collecting/research and script genres, Turkey cumulatively came in 45th in the world and got ahead of such countries as Norway, Greece, Mexico, and Portugal. In this ranking 10 countries above Turkey are South Korea, Israel, Belgium, Poland, Scotland, Brazil, Taiwan, Denmark, Finland and Austria. Total number of publications from 27 countries of the European Union is 6.736.583; USA's number is 6.634.586. 18 million scientific publication is been produced in the world: The top five countries in turn are Japan (1.5 million), Germany (1.4 million), England (1.3 million), France (1 million), Canada (0.8 million) and Turkey ranked as the 26th.

As a result Turkey differs from other Muslim countries with its democratic, secular and visionary structure. People's integration to the civilized world, rise of cultural level and development of mutual respect must be the most important goals of 2023. People of the country need peace and brotherhood more than ever. The aphorism "Peace at home, peace in the world" gains much more importance in these days.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin