Dr. Suat Sarı
Dr. Suat Sarı

Trafik Kazalarının Önlenmesine Yönelik Öneriler-3

Yazı dizimizin sonuç kısmında özellikle vurgulamak istediğim konu; öncelikle, Almanya Modelinde olduğu gibi kurumlar arası koordinasyonu yürütecek bir Trafik Güvenliği Konseyi oluşturulmalıdır. Konsey yıllık trafik güvenliği hedeflerini açıklamalı ve hükümetler üstü politika üretmelidir. Tüm siyasi partilerin temsilcileri konsey de temsil edilmeli, STK'lar başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklar konseyin proje paydaşları olarak görev almalıdır. Trafik sorunu ayrı ayrı disiplinlerde bağımsız geçici çözümlere değil her disiplinin aynı amaca hizmet verdiği ortak dilde tek bir çatıda toparlanmalı, medya ve sosyal ağlar çok iyi kullanılarak yeni bir Trafik Kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesi için çalışılmalıdır.
Aşağıdaki öneriler AB üyesi ülkelerde uygulanmış ve bugün halen benzeri stratejiler bir disiplin içinde geliştirilerek organize edilmeye devam edilmektedir.
-Parlamento, hükümet ve idaredeki yüksek düzeydeki yetkililerin trafik güvenliği konusundaki bilinç düzeyinin ve ilgilerinin artırılması.
- Mevcut güvenlik kurullarını desteklemek için bir Trafik Güvenliği Sekretaryası kurulması; Başbakanlığa bağlı bir Trafik Güvenliği Genel Müdürlüğünün kurulması.
- Trafik güvenliği konusunda kapsamlı üniversite eğitiminin güçlendirilmesi ve trafik güvenliğinden sorumlu personeller için özel kurslar düzenlenmesi.
- Ülke çapında kapsamlı ve güvenilir bir trafik güvenliği veri tabanının oluşturulması.
- Uygulamalı trafik güvenliği araştırma ve geliştirme (ARGE) çalışmaları için ulusal bir Merkez kurulması.
- Okullarda trafik güvenliği eğitimi verilmesi.
- Trafik güvenliği alanında çalışan uzman personelin sayısının artırılması. Özel bir maaş sisteminin geliştirilmesi
- Trafik güvenliği alanında çalışanların saygınlığının artırılması.
- Yerli uzmanların, trafik güvenliği konusunda düzenlenen uluslararası toplantılara gönderilmesi. Trafik güvenliği konularına ilişkin uluslararası işbirliğine katılım.
- Çocuklar ve gençler, güvenlik içinde yürüyebilmeli ve bisiklete binebilmelidir. Bütün yaş grupları için uygun önlemler alınmalıdır.
- Okul öncesi, ilköğretim ve lise öğrencilerine yeterli trafik güvenliği eğitimi verilmelidir. Anne ve babaların katılımı teşvik edilmelidir.
- Gelecekte görev alacak Trafik güvenliği öğretmenlerinin, güvenlik eğitimi müfredatı planlanmalı ve geliştirilmelidir.
- Yerel makamlar ve KGM (Karayolları Genel Müdürlüğü), çocuklar ve yayalar için güvenli güzergâhlar belirlenmesi konusunda daha etkin rol oynamalıdır.
- Polis ve Jandarma, okullar çevresinde özel denetim uygulamalıdır.
- Çocuklara ve gençlere yönelik kaza sorunları ve bunlarla ilgili uygun güvenlik önlemleri konusunda bilgi verilmelidir.
- Her yıl en az bir ulusal ve bir uluslararası bazda düzenlenecek Trafik güvenliği sempozyum ve konferansları ve genel trafik güvenliği kampanyaları düzenlemek.
- Bu kampanyaların sonuçlarının, bilgi düzeyinde artış, davranışlarda değişiklik ve mümkünse kazalarda azalma açısından değerlendirilmesi.
- Güçlü ve sürdürülebilir trafik güvenliği görüşünün oluşturulması için sivil toplum örgütleriyle ortaklık oluşturulması.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin