Dr. Suat Sarı
Dr. Suat Sarı

HUKUK, DEMOKRASİ, EĞİTİM

Yukardaki üç kelime toplumların gelişmişlik düzeylerinin ana argümanlarıdır.

Hukuk:Bir toplumdaki fertlerin birbirleriyle olan münasebetlerini düzenleyen ve yöneten kuralların bütünü olarak tarif edilmektedir.

Toplum halinde yaşayan insanlar, aralarındaki münasebetleri düzenlemek ve bunu belirli kurallara uydurmakiçin toplumda düzeni ve barışı kuran müeyyideli kaideleri, yani hukuku meydana getirdiler.
Demokrasi: Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi olarak tarif edilmektedir.
Demokrasi ile bir kurum, kuruluş yada topluluktaki ve genellikle bir ülkedeki tüm üye veya vatandaşlar, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olurlar.
Magna Carta (1215), İngiliz Haklar Bildirgesi (1689), ABD Anayasası (1787), İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (1789), Köleliği Kaldırma Yasası (1833), Fransa'da Erkeklerin Genel Oy Hakkı (1848) tarihi önemdeki bazı demokratik gelişmelerdir.
Osmanlı'da Tanzimat Fermanı (1839), 1. Meşrutiyet (1876), 2. Meşrutiyet (1908), Türkiye Büyük Millet Meclisi (1920), Türkiye'de kadınlara oy hakkı tanınması (1930), çok partili demokrasi (1946) demokrasi adına Türkiye'deki önemli gelişmelerdir.
Avrupa'da Rönesansla başlayan yeniden uyanış, dinde reform uygulamaları,  liberalizm akımları demokrasinin bugüne gelmesi için önemli kilometre taşları olmuşlardır.
Gerek tarihin geçmiş dönemlerinde ve gerekse günümüzde, bireyin hak ve hürriyetleri ile bütünlük içinde haysiyetli bir şekilde hayatını sürdürebilmesi ve bu değerlerini koruyabilmesi için, devletin üstün gücünün hukuki kayıtlarla sınırlandırılması yoluyla onun ceberutlaşmasının önlenmesi yönünde gelişen talep, çaba ve çetin mücadeleler neticesinde, "hukuk devleti" şeklinde ifade edilen olgu ortaya çıkmıştır.
Adalet, hukuki bir kavram olmanın yanında, dini, ilmi, felsefi, ekonomik, toplumsal, ahlaki boyutları da olan, devletin ya da yöneticilerinin davranışları yanında, bireylerin diğer insanlara, canlılara, tabiata ve çevreye karşı davranışlarını da içeren, kapsayıcı ve kuşatıcı nitelikte çok boyutlu bir kavramdır.
Adaletin olmadığı bir yerde maddi anlamda hukuk devletinin varlığından bahsedilemez. Bu iki kavram arasındaki yakın ilişki sebebiyle, hukuk devletinin diğer bir ifade şekli de "adalet devleti"dir .
Eğitim; Belli bir bilim dalında, belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, geliştirme işi olarak tarif edilmektedir.
Günümüz toplumunda HUKUK, DEMOKRASİ, EĞİTİM o kadar birbiri ile içiçedir ki, eğitim olmadığı taktirde demokrasi veya hukukun gerçekleştirilmesi mümkün olamamaktadır.
Okumayan, araştırmayan, sorgulamayan toplumların yönetenlerden demokrasi talepleri ve paralelinde adaletin uygulanacağı hukukun yerleşmesi beklenemez.
Netice olarak, ülkemizde Demokrasi ve Hukuk ihlallerinin çokluğu, halkın eğitim düzeyi ile doğrudan ilişkilidir.
BİR ÜLKEDE EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELMEDİKÇE, O ÜLKEDE DEMOKRASİ VE HUKUKUN YERLEŞMESİ BEKLENEMEZ.


--------------------------------------------------------------------------------

LAW, DEMOCRACY, EDUCATION

The three notions above are the main arguments for the societal development levels.

Law: It is described as the whole of the rules governing and managing the relations of the individuals in a society with each other.

People living as a society generated sanctionary rules to organize their relationships which provides social order and peace and adapted these to a certain rules which today we call it law.
Democracy: It is described as a regime in which all citizens, regardless of their social and economic status, are equal to each other and the political power belongs directly to people or representatives of which people freely elects at certain intervals.
With democracy, all members or citizens in an institution, organization or community and generally in a country, have equal rights to form an organization or government policy.
The Magna Carta (1215), the English Declaration of Human Rights (1689), the US Constitution (1787), the Declaration of Man and Citizen Rights (1789), the Slavery Abolition Act (1833) and General Suffrage of Men in France (1848) are some of histarcially important democratic developments.
Imperial Edict of Reorganization in the Ottoman Empire (1839), First Constitutionalist Period (1876), Second Constitutional Period (1908), Grand National Assembly of Türkiye (1920), Women Suffrage in Türkiye (1930) and Multi-Party Democracy (1946) are important developments in terms of democracy in Türkiye.
The re-awakening, reforms in religion, liberalism movements that started with the Renaissance in Europe have become important milestones for democracy to come to this day.
As a result of the demands, efforts and hardships arising both in the past in history and today, to restrict the government's superior power within the limits of law in order to maintain and defend the lives of the individual in a dignified manner with integrity, the "constitutional state" concept has been emerged.
In addition to being a legal concept, justice is a multidimensional, inclusive and circumscribed concept which includes religious, scientific, philosophical, economic, social and moral dimensions, as well as the behavior of the state or its administrators, as well as the behavior of individuals against other people.
In a place where there is no justice, we can't actually mention about the existence of a legal state. Due to the close relationship between these two concepts, the other name of the legal state is the "state of justice".
Education: It is described as development work to help new generetions to acquire the knowledge, skills and understandings necessary to acquire knowledge and skills in a particular subject, to train and to prepare them to take place in society life.
In today's society LAW, DEMOCRACY, EDUCATION are so intertwined that democracy or law can not be put into practice if there is no education.
Aliterate, non-investigative, non-questionable societies can not be expected to indent upon the rulers; in parallel with this we can expect an equitable law which grounds on justice.
As a result, the quantity of Democracy and Law violations in our country is directly related to the level of education of the people.
UNLESS THE LEVEL OF EDUCATION IN A COUNTRY ENHANCES, YOU CAN'T EXPECT TO OWN DEMOCRACY AND LEGAL ENVIRONMENT.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin